Proč bychom se měli modlit?

Proč bychom se měli modlit?

Gary T. Meadors v působivém díle Giving Ourselves to Prayer konstatuje, že dialog se Všemohoucím je součástí biblického textu: „Genesis 4,26 poprvé zmiňuje, že ‚lidé začali vzývat jméno Hospodinovo‘, a Zjevení 22,20 uzavírá Bibli modlitbou: ‚Přijď, Pane Ježíši‘ (srov. 1 Kor 16,22). Celé dějiny vykoupení jsou zarámovány modlitbou. Mezi těmito závěrečnými odkazy najdeme databázi o modlitbě, která je tak rozsáhlá, že vyžaduje popis přesahující jednoduchou definici. „1 Proč se modlíme? Zde je několik klíčových důvodů:2

5 důvodů, proč bychom se měli modlit

1. Proč se modlíme? Milujeme ho. Stejně jako zamilovaní muž a žena touží být spolu a komunikovat, tak i my, pokud milujeme Boha, budeme toužit být s ním a mít s ním společenství úměrné naší lásce k němu.

2. Jsme na Bohu závislí. On je naším zdrojem. On je náš život (Koloským 3,4). Prostřednictvím modlitby získáváme útěchu, sílu a všechny ostatní zdroje, které v životě potřebujeme, a to jak přirozeně, tak duchovně. Modlitba – vztah s Bohem – je pro duchovní život stejně nezbytná jako vzduch pro život přirozený.

3. Modlitba nám umožňuje odolávat pokušení. Ježíš varoval své učedníky, aby „bděli a modlili se, abyste neupadli do pokušení“ (Mt 26,41, NKJ). Život bez modlitby nás může oslabit a vystavit nebezpečí, což dává nepříteli příležitost získat půdu pod nohama a potenciálně nás svádět ke hříchu.

4. Modlitba je nezbytná k tomu, aby lidé pozvali Boha k jednání při spasení. Bůh dal zemi Adamovi a jeho potomkům, takže i my musíme pozvat Boha, aby zde působil. Pokud ho nikdo k působení na zemi nepozve, satan – „bůh tohoto věku“ kvůli všeobecné vzpouře lidstva (2 Kor 4,4) – ovládne lidské záležitosti a nakonec přijde Boží soud. Častým a konkrétním pozváním Boha k přímluvě mohou být zachráněny zástupy lidí, kteří by jinak byli ztraceni.

5. Všichni, kdo se přimlouvají za Boha, mohou být zachráněni. Bůh nám přikazuje, abychom se modlili. V Kolosanům 4,2 Pavel píše: „Vytrvejte v horlivé modlitbě a bděte v ní s díkůvzdáním“ (NKJV). Také Ježíš povzbuzoval své následovníky, aby se modlili: „

Potřeba modlit se je stejně velká jako autorita Boha, který nám přikazuje „modlit se bez přestání“ (1. Tesalonickým 5,17). Modlitba je tak důležitá pro všechno, co chce Bůh na zemi konat, a je pro nás tak zásadní, že nám přikazuje, abychom ji konali neustále. Občas bychom si dokonce měli odepřít spánek a jídlo, abychom se mohli modlit více a s větší silou (viz Matouš 6,16; Lukáš 6,12; Lukáš 21,36; Koloským 4,2; 2. Korintským 11,27). Nebo jak napsal Jan Zlatoústý:

Modlitba pokořila sílu ohně. Ukojila zuřivost lvů, utlumila anarchii k odpočinku, uhasila války, uklidnila živly, zpřetrhala pouta smrti, rozšířila nebeské sudičky, zmírnila nemoci, rozehnala podvody, zachránila města před zkázou, zastavila slunce v jeho běhu a zastavila postup blesku. V tomto společenství s Bohem je všestranně dostačující panoptikum, poklad, který se nezmenšuje, důl, který se nikdy nevyčerpá, obloha nezastřená mraky, nebe nezkrušené bouří. Je to kořen, pramen, matka tisíců požehnání!3

Poznámky na závěr:

1. Gary T. Meadors, „The Bible and Prayer,“ in Giving Ourselves to Prayer: An Acts 6:4 Primer for Ministry, comp. Dan R. Crawford (Terre Haute, IN: Prayer Shop Publishing), 10.

2. Úprava seznamu sestaveného serverem AllAboutGOD.com, citovaného v článku „Why Pray?“. National Day of Prayer Task Force, http://www.nationaldayofprayer.org (navštíveno 6. října 2010).

3. Jan Chrysostom, citováno v R. Kent Hughes, James: Faith That Works (Wheaton, IL: Crossway Books, 1991), 263.

Foto: Unsplash/Diana Simumpande

Obálka první řadyPřevzato z knihy The Front Line: A Prayer Warrior’s Guide to Spiritual Battle by John Bornschein. Použito se svolením nakladatelství Kirkdale Press, kirkdalepress.com.

The Front Line je polní příručka pro zkoumání hloubky a síly modlitebního života. Kniha čerpá z různých úhlů pohledu a zkoumá modlitbu ze všech stran – od jejích základních prvků až po překážky, které lidi brzdí. Díky inspirativním příběhům, nástrojům a zdrojům umožňuje kniha Frontová linie nováčkům i zkušeným modlitebním bojovníkům lépe porozumět zbrani číslo jedna v duchovním boji: modlitbě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *