Representativitet och fel i sannolikhetsbedömningar☆

Representativitet och fel i sannolikhetsbedömningar☆

Representativitet är namnet på den heuristik som människor ofta använder sig av när de bedömer sannolikheten hos ett urval utifrån hur väl det representerar vissa framträdande egenskaper hos den population från vilken det har tagits. Representativitetsheuristiken har också använts för att redogöra för hur människor bedömer sannolikheten för att en viss population är källan till ett visst urval. Den sistnämnda sannolikheten beror dock på andra faktorer (t.ex. populationens tidigare sannolikhet) samt på urvalets egenskaper. En genomgång av befintliga bevis tyder på att ignoreringen av sådana faktorer, som är en central slutsats i heuristikens synsätt på bedömningar under osäkerhet, är ett fenomen som begreppsmässigt skiljer sig från heuristiken för representativitet. Dessa faktorer (basfrekvenser, urvalsstorlek och förutsägbarhet) har inte alltid det rätta inflytandet på människors sannolikhetsbedömningar av första ordningen, men de ignoreras inte när människor gör bedömningar av andra ordningen (dvs. förtroendebedömningar). Andra felaktigheter och fördomar i subjektiva sannolikhetsbedömningar är dock direkta kausala resultat av användningen av representativitet. Representativitet kan till exempel tillämpas på fel egenskaper. Mest förödande är kanske att subjektiva sannolikhetsbedömningar lyder under en logik av representativitetsbedömningar, trots att sannolikhet borde lyda under en helt annan logik. Även om representativitetsbedömningars roll i sannolikhetsbedömningar lämnar mycket att önska, är det svårt att föreställa sig förutsägelser och slutsatser helt utan hjälp av representativitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *